Avada Car Dealer News

Da bismo Općinu Brtonigla-Verteneglio pretvorili u ljepšu turističku i poslovnu destinaciju, potrebno je da svi poduzmemo dodatne aktivnosti i napore radi očuvanja prirode i okoliša.
Pozivaju se svi građani da sudjelovanjem u akciji čišćenja i uređena okoliš još jedanput potvrde činjenicu kako je čist okoliš pravo i obaveza svih nas. Uključenjem u kampanju za čisti okoliš, omogućit ćemo bolju budućnost i nama i budućim generacijama.
Sve nemoćne i starije osobe koje imaju potrebe za uređenjem okoliša i eventualnog odvoza otpadnog materijala, molimo da se obrate Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla-Verteneglio radi pomoći u navedenim aktivnostima.

Svi zainteresirani za sudjelovanje u akciji za sve dodatne informacije, mogu se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla- Verteneglio na tel.br. (052) 774 174 svakim radnim danom od 08,30 do 12,30 sati.

Pravo na čist okoliš jedno je od osnovnih prava i potreba čovjeka, a očuvanje prirodnih resursa (voda, tlo, zrak) neophodno za kvalitetan život, za današnje i sve buduće generacije. Mi imamo prava, ali i odgovornost prema sebi i drugima.
Molimo da se otpad isključivo deponira u kontejnere koje će postaviti komunalno poduzeće 6. Maj d.o.o. Umag.

Uvjereni smo da ćemo zajedno uspjeti učiniti okoliš ugodnijim i ljepšim za nas i za buduće generacije. Pridružite nam se!

Klikni za preuzimanje pdf-a i saznaj više!