Komunalno poduzeće „ 6. Maj “ d.o.o. Umag,Tribje 2, je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele Bujštine.

Gradovi vlasnici i korisnici usluga našeg komunalnog poduzeća su Umag – Umago, Novigrad – Cittanova, Buje – Buie te općine Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan – Grisignana i Oprtalj – Portole.

Svojim komunalnim uslugama poduzeće opslužuje čitav teritorij sjeverno od rijeke Mirne, pa sve do Dragonje, odnosno do granice sa Slovenijom.

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti prema propisima o komunalnom gospodarstvu, a to su:

– prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada

– održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova

– tržnice na malo.

Sa danom 01.01.2020. godine u poduzeću je 84 stalno zaposlenih radnika, koji svojim radom i trudom imaju za cilj pružiti što kvalitetniju komunalnu uslugu na ekološki prihvatljiv način u granicama području gradova i općina na kojem naše poduzeće djeluje.

Predsjednik uprave: Reuf Šerbečić

Djelatnost društva

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci br. Tt-95/6848-3 28.10.1996. poduzeće je registrirano kao trgovačko društvo 6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge sa sjedištem u Umagu, Tribje 2., a 06.04.2000. godine izvršena je nadopuna registracije društva Tt-00/574-4.

Registracija:

Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu te drugih djelatnosti, i to:

52-62
Trgovina na malo štandovima i tržnicama
90
-Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
-Održavanje groblja te obavljanje pogrebnih poslova