Avada Car Dealer News

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da trgovačko društvo 6. Maj d.o.o. Umag nastavlja sa razvojem sustava gospodarenja otpadom što obuhvaća i odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog komunalnog otpada putem polupodzemnih i nadzemnih zajedničkih  spremnika sa otpadomjerom. Na području naselja Stari Grad-Buje postavljeni su setovi  spremnika koji se sastoje od spremnika za miješani komunalni otpad sa otpadomjerom te spremnika za odvojeno sakupljanje plastike, papira i stakla.

Sa danom 01.08.2021. godine krećemo sa novim načinom i sustavom mjerenja i naplate Vaše odložene količine miješanog komunalnog otpada.

Spremnici za miješani komunalni otpad imaju postavljen otpadomjer – uređaj pomoću kojeg se ubacivanjem zadužene kartice spremnik otvara, te pomoću kojeg se mjeri Vaš volumen odloženog otpada. Manji broj otvaranja otpadomjera na spremnicima za miješani komunalni otpad će se odraziti na visinu i iznos vašeg mjesečnog računa.

Slijedom navedenog, pozivamo sve one koji do sada nisu podigli svoju karticu, da što prije pristupe podizanju kartica za otvaranje otpadomjera spremnika miješanog komunalnog otpada, a sve kako bi mogli što prije započeti sa novim sustavom evidencije i naplate odložene količine miješanog komunalnog otpada.

Karticu može preuzeti korisnik usluge koji je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik obvezu plaćanja, ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio nas kao davatelja usluge.

Za sve one koji do sada nisu dobili i preuzeli svoju karticu, od 01.08.2021. godine, podjela kartica za naselje Stari Grad-Buje, vršiti će se isključivo u prostorijama trgovačkog društva 6. Maj d.o.o., Ulica Tribje 2, Umag (služba za korisnike – soba br.10), u vremenu od 8.00 – 14:00 sati.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja kartice predočite posljednji račun, ili osobnu iskaznicu vlasnika ili korisnika nekretnine.

Svaka zloupotreba sustava gospodarenja otpadom biti će strogo i financijski sankcionirana u skladu sa Odlukom o prikupljanju MKO na području grada Buja kao i Odluke o komunalnom redu grada Buja.

Za dodatne informacije, možete kontaktirati službu za korisnike na telefonski broj 052/741-585, ured potrošača 091 2306 003 ili mailom na izjava@6maj.hr.

Zahvaljujemo na suradnji.                                                                    

U Umagu, 27.07.2021. g.

6. Maj d.o.o. Umag