Avada Car Dealer News

Poštovani/a korisnici,

obavještavamo Vas da trgovačko društvo 6.MAJ d.o.o. nastavlja sa razvojem sustava gospodarenja otpadom što obuhvaća i odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada te reciklabilnog otpada putem polupodzemnih spremnika. Na području naselja Mareda postavljeni su setovi polupodzemnih spremnika koji se sastoje od spremnika za miješani komunalni otpad te spremnika za odvojeno sakupljanje stakla, plastike i papira.

Polupodzemni spremnici za miješani komunalni otpad imaju postavljen otpadomjer – uređaj pomoću kojeg se spremnik otvara te pomoću kojeg se mjeri volumen odloženog otpada. Otpadomjer se otvara pomoću kartice. Za otvaranje spremnika za reciklablini otpad nije potrebna kartica.

Sa danom 01.07.2020. godine započinjemo sa postupkom testiranja rada spomenutih spremnika i otpadomjera na spremnicima za miješani komunalni otpad.

U probnom radu i u fazi implementacije sustava i dalje će Vam ostati na raspolaganju postojeći zeleni spremnici za miješani komunalni otpad od 1100 litara te će se usluga obračunavati kao do sada.

Slijedom navedenog, pozivamo Vas da što prije pristupite podizanju kartica za otvaranje otpadomjera polupodzemnih spremnika, a sve kako bi mogli što prije okončati postupak implementacije.

Karticu može preuzeti korisnik usluge koji je vlasnik nekretnine odnosno vlasnik  posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno korisnik posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik obvezu plaćanja, ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio nas kao davatelja usluge te ima podmirene ranije račune prema 6.MAJ – u d.o.o.

Kartice se mogu preuzeti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka:

U razdoblju od 13.07.2020.-31.08.2020. godine od 9:00 do 12:00 sati na reciklažnom dvorištu Salvela u Novigradu ili od 13:00 – 14:30 u prostorijama trgovačkog društva 6. MAJ d.o.o. u Umagu na adresi Tribje 2.

Izvan navedenog razdoblja, od 01.09.2020. godine nadalje od 07:30 do 14:30 prostorijama trgovačkog društva 6. MAJ d.o.o. u Umagu na adresi Tribje 2.

Molimo Vas da prilikom preuzimanja kartica predočite posljednji račun.

Za dodatne informacije, možete kontaktirati službu za korisnike na telefonski broj 052/741-585, ured potrošača 091 2306 003 ili mailom na izjava@6maj.hr.

Zahvaljujemo na suradnji.                                                          6.MAJ d.o.o.