Avada Car Dealer News

ovim putem Vas obavještavamo kako u ovim kriznim vremenima uzrokovanim širenjem zareze virusom COVID-19 trgovačko društvo 6. MAJ-a d.o.o. poduzima sve mjere kako bi se redovna usluga odvoza miješanog komunalnog otpada te selektivnog otpada nesmetano i kontinuirano obavljala.

Zaposlenici društva su podijeljeni u radne ekipe a sve kako bi, u slučaju izricanja mjera izolacije za jednu radnu ekipu, nastavili nesmetan rad sa drugom ekipom radnika. Slijedom navedenog vršiti će se samo usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada kao i selektivno prikupljenog otpada, što je neophodno za zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša, dok se odgađa izvršenje svih drugih usluga prikupljanja otpada. Nastavno na novo nastalu situaciju, privremeno se obustavljaju usluge odvoza otpada iz velikih spremnika (baja) od 5m³ i 7m³ te usluga besplatnog odvoza 2m³ krupnog otpada iz domaćinstava.
Sa nastavkom ove vrste usluge odvoza će se nastaviti po završetku epidemije, a u međuvremenom možete se predbilježiti za istu vrstu usluge.

Kontakt osoba je Sanjin Lukić e-mail: sanjin.lukic@6maj.hr, mob: 091 12 55 008.

Ujedno valja napomenuti da kao korisnik usluge imate besplatno na raspolaganju reciklažna dvorišta, za odlaganje 48 različitih vrsta otpada. Na području grada Umagu u radnoj zona Finida i na području grada Novigrada u Salveli.

Zahvaljujemo na razumijevanju.
S poštovanjem,

6. MAJ d.o.o. Umag