Polazište suvremenog gospodarenja s otpadom kojem se i u našem poduzeću pridaje sve veća pažnja je odvojeno prikupljanje otpada, i to na samom mjestu njegovog nastanka. Uspješni put odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada počinje u obitelji, vrtiću i školi.

Shodno tome 6. Maj d.o.o. Umag već godinama radi na edukativnom radu i organiziranju raznih radionica u vrtićima i školama kako bi se ukazalo na značaj selektivnog prikupljanja otpada i veliki , veliki značaj zaštite prirode i okoliša jer moramo biti svjesni toga svi, da je to ulaganje u našu ljepšu i zdraviju budućnost, a korist od toga je višestruka.

Imate pitanja vezano za ovu temu, naši stručnjaci su Vam na raspolaganju.

Odvojeno prikupljanje otpada!

Odvojeno prikupljanje otpada vrši se kroz eko otoke ( papir i karton , staklena ambalaža, plastična i metalna ambalaža)  i reciklažna dvorišta. Odvojenim se prikupljanjem omogućuje kružni tok tvari i energije, te time jamči:

• očuvanje sirovina,
• štednja energije,
• izbjegavanje odlaganja otpada,
• smanjenje onečišćenja okoliša.

Odvojenim se prikupljanjem i recikliranjem otpada, uz čuvanje okoliša, postižu i gospodarske koristi:
• bolje iskorištavanje otpadnih tvari i smanjenje troškova,
• smanjenje uvoza sekundarnih sirovina,
 zapošljavanje radnika,
• smanjenje troškova obrade i odlaganja otpada.

Dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja otpada:
• izdvajanje iskoristivog otpada, s ciljem recikliranja odnosno reuporabe,
• izdvajanje problematičnih tvari, odnosno opasnog otpada (ulja, kemikalija, baterija, lijekova itd.), s ciljem detoksikacije i recikliranja.

Korisni linkovi

ZELENA ISTRA
https://www.zelena-istra.hr

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
https://www.fzoeu.hr

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
https://www.mzopu.hr/default.aspx?id=4716

Dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja otpada:
• izdvajanje iskoristivog otpada, s ciljem recikliranja odnosno reuporabe,
• izdvajanje problematičnih tvari, odnosno opasnog otpada (ulja, kemikalija, baterija, lijekova itd.), s ciljem detoksikacije i recikliranja.

Uspješnost odvojenog prikupljanja otpada polazi od poštovanja pravila, koja su točno određena za svaku pojedinu vrstu otpadne tvari. Veliki broj različitih vrsta otpada koje nastaju u domaćinstvu mogu se odvojeno odložiti u eko otoke a sve posebno izdvojene frakcije mogu se može odložiti u reciklažna dvorišta.
Pri organiziranju odvojenog prikupljanja problematičnih tvari odnosno opasnog otpada treba upozoriti na opasnost miješanja pojedinih tvari.

Primjerice, miješanje otpadnih ulja s običnim kućnim otpadom rezultira time da ukupna količina kućnog otpada postaje problematična tvar, odnosno opasni otpad. Zauljeni ili kemikalijama zagađeni papir ne može se reciklirati. Posebno je opasno miješanje različitih vrsta opasnih tvari, jer zbog međusobnog djelovanja može doći do eksplozije ili stvaranja štetnih plinova.

Za uspješno provođenje odvojenog prikupIjanja otpada postoje pravila koja treba poštovati. Njihovom dosljednom provedbom postiže se smanjenje troškova i efikasno pridonosi zaštiti okoliša i prirode koji su nam svima izuzetno bitni…