“6. Maj” d.o.o. Umag Sukladno članku 19., članku 27. i članku 28.. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Korisnik javne usluge može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:.

Besplatno  –      jednom godišnje na kućnom pragu do količine do 2m3

  • Zbog pojačanog opsega posla u ljetnoj sezoni ova usluga se može koristiti samo u razdoblju od 01.10. do 01.05.

  • Unutar tog termina korisnik mora najaviti željeni odvoz putem obrazca Zahtjev. Popunjeni obrazac korisnik može osobno donijeti u 6.Maj d.o.o. Umag,Tribje 2, poslati ga poštom ili mailom na info@6maj.hr.
  • 6.Maj d.o.o. će nakon zaprimljenog Zahtjeva kontaktirati korisnika i dogovoriti se oko termina odvoza u što kraćem roku, ne dužem od 20 dana

  • Izvan navedenog termina korisnik može svoj glomazni otpad dovesti i besplatno odložiti u najbliže reciklažno dvorište.

Uz naknadu

  • Korisnik usluge smije davatelju usluge predati isključivo otpad koji se prema vrsti predmeta i tvari smatra krupnim (glomaznim) otpadom, sukladno Naputku o glomaznom otpadu („Narodne novine“ broj: 79/15). Informaciju što spada pod glomazni otpad pogledajte ovdje:  IZVADAK IZ NAPUTKA O GLOMAZNOM OTPADU

  • Glomazni otpad skuplja se putem metalnog kontejnera od 2 m3 koji se nakon dogovora sa korisnikom postavlja u ograđeni prostor kako bi se spriječila zlouporaba istog od strane drugih korisnika te se drugi dan odvozi. Kod višestambenih objekata i korisnika koji nemaju mogućnost držanja kontejnera pod nadzorom odvoz se obavlja po dogovoru.

  • Glomazni otpad skuplja se putem metalnog kontejnera od 2 m3 koji se nakon dogovora sa korisnikom postavlja u ograđeni prostor kako bi se spriječila zlouporaba istog od strane drugih korisnika te se drugi dan odvozi. Kod višestambenih objekata i korisnika koji nemaju mogućnost držanja kontejnera pod nadzorom odvoz se obavlja po dogovoru.
  • Ako se prilikom primopredaje spremnika vizualno utvrdi da predani otpad ne odgovara opisu iz gore navedenog Naputka, izradit će se fotodokumentacija i korisniku naplatiti naknada od 150kn/m3 za ukupni volumen predanog otpada.

Imate pitanja vezano za ovu temu, naši stručnjaci su Vam na raspolaganju.