“6. Maj” d.o.o. Umag Sukladno članku 19., članku 27. i članku 28.. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, građanin može predati krupni (glomazni) otpad na sljedeće načine:

Besplatno

  1. Dovozom glomaznog otpada u reciklažno dvorište (Umag, Novigrad ili Buje)
  2. Putem spremnka od 2m3, jednom godišnje na kućnom pragu. Zbog pojačanog opsega posla u ljetnoj sezoni ova usluga se može koristiti samo u razdoblju od 01.10. do 01.05.

Naruči klikom na donje dugme:

Imate pitanja vezano za ovu temu, naši stručnjaci su Vam na raspolaganju.