Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Narodne novine 94/13, 73/2017, 14/2019 i 98/2019

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Narodne novine 50/2017, 84/2019, 14/20 – Rješenje USRH, 31/2021– Rješenje USRH


Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Narodne novine 50/05, 39/09


Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13


Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Narodne novine 130/05


Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Narodne novine 40/15


Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13


Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima

Narodne novine 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13


Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Narodne novine 40/15

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Narodne novine 42/07


Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

Narodne novine 72/07


Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine

Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15


Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Narodne novine 117/07, 111/11, 17/13, 62/13


Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom

Narodne novine 38/08


Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

Narodne novine 38/08


Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

Narodne novine 89/08


Pravilnik o gospodarenju otpadom

Narodne novine 23/14, 51/14


Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14