“6. Maj “ d.o.o Umag je pravni slijednik zanatskog komunalnog poduzeća “Jedinstvo” Umag. Navedeno poduzeće je osnovano 1. siječnja 1963. godine sa sjedištem u Umagu, spajanjem zanatskog poduzeća “Instalater”, dijela stambene zajednice Umag i pogona lake konfekcije za izradu kravata, koji je već 1. srpnja 1963. godine izašao iz sastava komunalnog poduzeća “Jedinstvo” i formirao samostalno poduzeće “Elegant”.

Poduzeće je bilo organizirano u 2 pogona i to komunalni i građevinski. U toj fazi poduzeće zapošljava oko 80 radnika i prvi direktor je bio Ratko Perić iz Umaga.

Godine 1968. poduzeće se uselilo u nove prostorije i novi dvorišni krug u Umagu na adresi Pozioi 2, gdje su u dvorišnom krugu smještene radionice ,skladište kao i upravna zgrada koje je poduzeće izgradilo vlastitim sredstvima.

Godine 1974. poduzeće se razvija u skladu sa novim zakonskim propisima i formiraju se 2 OOUR-a i to: OOUR ” Komunalnih djelatnosti” koje je vodio direktor Petar Barić iz Umaga i OOUR ” Građevinarstvo” koje vodi direktor Palmino Vežnaver iz Umaga.

Godine 1975. dolazi do spajanja tri općine: Umag,Buje i Novigrad u jednu teritorijalnu zajednicu Općina Buje i time su stvoreni uvjeti da se i komunalne djelatnosti sa područja tri općine integriraju u jednu.

Integracijom poduzeća stvara se SOUR “Jedinstvo” Umag, kojeg čine OOUR “Polet” Buje, OOUR Komunalne djelatnosti ( koji obuhvaća komunalne djelatnosti Umaga, Buja i Novigrada), i OOUR “Jadran” Novigrad. Time su stvoreni preduvjeti za jedno poduzeće koje djeluje na čitavom području Bujštine.

1. listopada 1976. godine SOUR-u “Jedinstvo” se pridružuje i četvrti OOUR “Usluga-commerce” iz Novigrada koja obavlja djelatnost trgovine građevinskim materijalom.

Tada su nabavljena i značajna kvalitetna sredstva za rad ( komunalna mehanizacija , kamioni za odvoz smeća,cisterne za odvoz fekalija, greider, bageri i sl ).Ta reorganizacija završena je 1976. godine i na čelu poduzeća je bio kao vršitelj dužnosti direktor Kudrikov Petar iz Umaga, da bih ga zamijenio 1977. godine Ilić Anton iz Novigrada. U poduzeću je u tom periodu bilo zaposleno oko 360 radnika.

Krajem 1984. godine gasi se poduzeće “Jedinstvo” Umag, i početkom 1985. godine stvara se nova komunalna radna organizacija KRO “6. Maj” Umag, sa 370-380 zaposlenih, na čelu koje je direktor Josip Benković iz Novigrada.

Novo stvorena organizacija ima 4 OOUR-a i to:

– OOUR “Komunalac” Umag, koji obavlja komunalnu djelatnost sa 130 zaposlenih i direktor Ivica Martinis iz Novigrada,

– OOUR “Građevinar” Buje, koji obavlja građevinsku djelatnost sa 150 zaposlenih i direktor Branko Gojčeta iz Buja,

– OOUR “Jadran-kamen” Novigrad, koji se bavi proizvodnjom i obradom kamena sa 70 zaposlenih i direktor Amir Mehmedović iz Umaga i ,

– OOUR “Usluga-commerce” Novigrad, koje se bavi trgovinom na veliko i malo sa 30 zaposlenih i direktor Nikola Piškor iz Novigrada.

Bivša OOUR “Komunalac” nakon razdruživanja od KRO ” 6. Maj” počinje poslovati kao samostalno javno poduzeće sa upisom u sudski registar 7. travnja 1990. godine. Poduzeće broji oko 120 zaposlenih i direktor je Ivica Martinis iz Novigrada.

Dana 15. prosinca 1995. godine sklapanjem Društvenog ugovora o preoblikovanju između gradova i općina sa područja bivše Bujštine stvoren je osnovni preduvjet za preoblikovanje društva i stvaranje “6. Maj ” d.o.o. za komunalne djelatnosti Umag sa temeljnim kapitalom od 37.122.652,00 kn i 120 zaposlenih.

U odnosu na ovako bogatu pretvorbenu i poslovnu povijest komunalno poduzeće ” 6. Maj ” d.o.o Umag i danas sa direktorom Krešimirom Vedom je nosilac obavljanja kvalitetnih komunalnih djelatnosti na zadovoljstvo svojih korisnika i vlasnika, uz maksimalnu zaštitu prirode i okoliša i posebnu brigu prema svojim uposlenicima.