Avada Car Dealer News

Sve smo veći svjedoci problema s kojima se susreće ne samo Republika Hrvatska, već i cijela Europska unija pa i sve zemlje svijeta, problema povezanih s održivim gospodarenjem otpadom, odnosno povećanom proizvodnjom otpada i neučinkovitošću njegovog zbrinjavanja. Kako bi kvalitetno odgovorila na izazov pred kojim se nalazi, Europska unija je osmislila niz programa kroz koje sufinancira projekte, koji se provode na lokalnoj razini, a u cilju smanjenja količine proizvedenog otpada, njegovog kvalitetnog zbrinjavanja, kao i njegove ponovne uporabe. Količina otpada kojega proizvedemo usko je povezana s obrascima potrošnja i proizvodnje, a prema najnovijim modelima zbrinjavanja otpada i obračuna troška zbrinjavanja. Količina proizvedenog otpada direktno utječe i na trošak svakog pojedinog kućanstva.

Na području Grada Umaga godišnje se prikupi gotovo 10.000 tona otpada, a količina selektivno prikupljenog otpada je tek oko 10% ukupno prikupljenog komunalnog otpada. S obzirom na činjenicu da je količina selektivno prikupljenog otpada daleko od cilja kojega je Republika Hrvatska propisala Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, odnosno 50% odvojeno prikupljenog otpada iz miješanog komunalnog otpada do 2023. godine, Grad Umag je osmislio projekt “Voli Umag, izdvoji s(v)e” kojeg je prijavio na natječaj u okviru Kohezijskog fonda objavljenog od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Ukupna vrijednost projekta je 642.000,00 kn, od kojih je 500.000,00 kuna osigurano od strane Europske unije, dok će razliku financirati Grad Umag. 

Cilj projekta, koji će trajati 20 mjeseci, je izgraditi svijest i razumijevanje javnosti o potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima te izgraditi svijest građana o važnosti promjene njihovih navika. U skladu s time, provedba projekta će biti usmjerena na sprječavanje nastanka otpada, poticanje ponovne uporabe predmeta, povećanje udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te kućno kompostiranje. Projekt je svojevrsni nastavak kampanje “Izdvoji s(v)e. Fai la differenza.”, a sadrži četrnaest različitih izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kroz koje će se građane informirati o svim načinima kako smanjiti trošak odvoza smeća te tako utjecati na kućni budžet.

Projektom će, kroz različite aktivnosti, biti obuhvaćeni svi građani Grada Umaga (100% stanovništva), ali i posjetitelji, odnosno turisti. Tako će na sve adrese građana Grada Umaga stići dvojezično otisnuta brošura za učinkovito gospodarenje otpadom, a koja sadrži sve potrebne upute kako smanjiti opterećenje na kućni budžet izazvano novim modelom

prikupljanja i zbrinjavanja otpada propisanog od Države, a na kojega jedinice lokalne samouprave nisu mogle utjecati. Također, građani će o toj tematici biti informirani i drugim kanalima, kao što su plakati, javne tribine, javna događanja vezanih uz zaštitu okoliša, kao i specijalizirane emisije i oglasi putem radija i televizija. Kako bi se pitanje održivog gospodarenja otpadom riješilo na najbolji mogući način, problematiku želimo približiti što je moguće većem broju naših sugrađana, za što će se koristiti i društvene mreže, odnosno drugi digitalni alati.

Kako bi se edukativnim aktivnostima obuhvatili i naši najmlađi sugrađani, u suradnji s umaškim predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama će biti organizirano šesnaest različitih interaktivnih edukativnih radionica za učenike osnovnih škola, međuškolsko natjecanje u izradi ukrasnih i uporabnih stvari te poklona od prethodno prikupljenog otpada, izraditi će se četiri različite vrste informativno-obrazovnog materijala za predškolsku (bojanka, memory igra, puzzle) i školsku djecu (bojanka za učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola i strip za polaznike od 3. do 8. razreda osnovnih škola), te će biti izrađeni edukativni plakati.

Obzirom na veliki broj turista koji posjećuju Umag, tiskat ćemo te, u suradnji s umaškom Udrugom privatnih iznajmljivača, distribuirati letke s uputama na pet jezika, a u ACI marini će biti postavljeni i plakati s uputama za nautičare.

Sve navedene aktivnosti provodit će Grad Umag u suradnji s ugovorenim partnerom, Udrugom Zelena Istra.

Radi što lakšeg razumijevanja i korištenja uspostavljenog sustava odvojenog prikupljanja otpada od strane građana i poslovnih subjekata na području grada Umaga, izrađena je mobilna aplikacija „Volim Umag“. Uz aplikaciju se, kroz dinamičku komunikaciju s korisnicima usluga stvara i interakcija s njima. Aplikacija daje potrebne informacije vezano za diferencirano prikupljanje otpada, a pruža sljedeće mogućnosti:

  • karta položaja zelenih otoka i navigacija do istih
  • korisne informacije koje dolaze preko push up poruka
  • baza prijave građana koji slikom ili videom mogu prijaviti prijestupnike koji ne razvrstavaju otpad
  • bazu informacija o otpadu s uputama gdje što odložiti, a što će biti povezano s navigacijom do cilja.

Aplikaciju Volim Umag izradilo je poduzeće Alt digital d.o.o. 

Ujedno, ovom prilikom Grad Umag obavještava građane da će putem Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija te Ugovora sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabaviti 3.250 spremnika za otpadni papir i karton te isto toliko spremnika za otpadnu plastiku manjih volumena. Isti će u narednom periodu biti podijeljeni građanima koji žive u obiteljskim kućama. Točne informacije će biti objavljene čim Fond provede nabavu navedenih spremnika te ih dostavi Gradu Umagu.