Avada Car Dealer News

U ponedjeljak 10. veljače s radom započinje novoizgrađeno reciklažno dvorište u Salveli, nedaleko Novigrada. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je ponedjeljkom od 9 do 14 sati, te od utorka do subote od 9 do 16 sati, dok je nedjeljom i blagdanom dvorište zatvoreno.

Ovo radno vrijeme na snazi je od 1. studenog do 31. ožujka, dok će u vremenu od 1. travnja do 31. listopada radno vrijeme biti ponedjeljkom od 10 do 15, te od utorka do subote od 10 do 17 sati.

Upravljanje reciklažnim dvorištem povjereno je komunalnom poduzeću 6 maj d.o.o. Umag. Korištenje usluga reciklažnog dvorišta je za građane koji uslugu zbrinjavanja otpada plaćaju komunalnom poduzeću 6 maj besplatno, dok pravne osobe, tvrtke i obrti, mogu svoj otpad odlagati u reciklažnom dvorištu uz naknadu prema važećem cjeniku.

Riječ je o projektu iznimno važnom za kontinuitet ekološki održivog razvoja i zaštitu okoliša na području Novigrada, kao i za podizanje komunalnog standarda. Značajno će se ovime doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada.

Ovim se projektom doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022. kao i usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada–Cittanova 2017-2020.

Ukupna vrijednost investicije je 2.285.190,01 kuna, od čega se 85 posto ili 1.942.411,50 kuna financiralo iz sredstava EU fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, dok je s 15 posto odnosno s oko 343.000 kuna u investiciji sudjelovao Grad Novigrad-Cittanova.

Da podsjetimo, radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta započeli su u rujnu 2018., a dvorište je izgrađeno na katastarskoj čestici k.č. 3137/2 k.o. Novigrad, uz ustupljeno pravo građenja od strane RH, kojoj pripada zemljište. Radovi na izgradnji natječajem su povjereni tvrtki Graditelj svratišta iz Zagreba, dok je nadzor proveo Istra inženjering.

Više informacija o korištenju reciklažnog dvorišta Salvela potražite na mrežnim stranicama www.6maj.hr, www.novigrad.hr i www.izdvojisve.info.

Informativni letak s najvažnijim informacijama o korištenju usluga reciklažnog dvorišta dostupan je na slijedećim poveznicama:

HRVATSKI / TALIJANSKI (ITALIANO)

SLOVENSKI (SLOVENŠČINA) / ENGLESKI (ENGLISH)

Audio : Reciklažno dvorište Novigrad-Cittanova/Salvela – Informativni audio zapis (Hrvatski) 

Taljijanski

Da lunedì 10 febbraio sarà operativo il centro di riciclaggio di nuova costruzione a Salvela, nelle immediate vicinanze di Cittanova. L’orario di lavoro del centro di riciclaggio è il lunedì dalle 9 alle 14 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 16, mentre rimane chiuso la domenica e nei giorni festivi.

Questo orario di lavoro è in vigore dal 1 novembre al 31 marzo, mentre dal 1 aprile al 31 ottobre, l’orario di lavoro sarà il lunedì dalle 10 alle 15 e dal martedì al sabato dalle 10 alle 17.

La gestione del cantiere di riciclaggio è stata affidata alla società comunale 6. maj d.o.o. Umago. L’uso dei servizi del centro di riciclaggio per i cittadini che pagano lo smaltimento dei rifiuti alla società comunale 6. Maj è gratuito, mentre le persone giuridiche, le aziende e gli artigiani, possono conferire i propri rifiuti nel cantiere di riciclaggio a pagamento in base al listino prezzi valido.

Questo progetto è estremamente importante per la continuità dello sviluppo ecologico sostenibile e la tutela ambientale, nonché per innalzare lo standard comunale. Ciò aumenterà in modo significativo il tasso di rifiuti urbani differenziati e ridurrà la quantità di rifiuti in discarica, in particolare rifiuti pericolosi, rifiuti di carta, metallo, vetro, plastica, tessuti e rifiuti urbani ingombranti, nonché categorie speciali di rifiuti.

Il presente progetto contribuisce inoltre in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia 2017-2022 nonché del Piano di gestione dei rifiuti 2017-2020 della Città di Novigrad-Cittanova.

Trattasi di un investimento di 2.285.190,01 HRK, di cui l’85% ovvero 1.942.411,50 HRK è stato finanziato dai mezzi del Fondo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) dell’UE, nell’ambito del Programma operativo Competitività e coesione 2014-2020, mentre la Città di Novigrad-Cittanova ha partecipato all’investimento con il 15% o circa 343.000 HRK.

Ricordiamo, i lavori di costruzione del centro di riciclaggio sono iniziati a settembre 2018 ed è stato costruito sulla particella catastale 3137/2 del comune catastale di Cittanova. Il diritto di costruzione è stato concesso dalla Repubblica di Croazia, che è proprietaria del terreno. L’appalto è stato affidato alla società Graditelj svratišta di Zagabria, mentre la supervisione è stata effettuata dalla società Istra inženjering.

Per ulteriori informazioni sull’uso del centro di riciclaggio Salvela, visitare i siti www.6maj.hr, www.novigrad.hr e www.izdvojisve.info.

Un opuscolo informativo con le informazioni più importanti sull’uso dei servizi del centro di riciclaggio è disponibile ai seguenti link:

CROATO (HRVATSKI) / ITALIANO

SLOVENO (SLOVENŠČINA) / INGLESE (ENGLISH)

audio:Centro di riciclaggio – Novigrad-Cittanova /Salvella – Informazione audio (Italiano)