Avada Car Dealer News

Na temelju odredbe članka 77. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada dužan je provesti prethodno javno savjetovanje o prijedlogu novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

U prilogu su dani:

  • Prijedlog cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
  • Obrazloženje iznosa cijene za količinu predanog otpada
  • Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 25. listopada 2022. godine, a prijedloge i primjedbe se mogu do isteka predviđenog roka, poslati poštanskom pošiljkom ili osobno na adresu sjedišta Društva: 6.MAJ d.o.o. Ulica Tribje 2, 52470 Umag ili u elektroničkom obliku na e – mail: info@6maj.hr.