Avada Car Dealer News

U Gradskoj vijećnici Grada Umaga, u organizaciji Istarske županije, Komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. i Udruge Zelena Istra, u četvrtak, 14. prosinca, održan je seminar o obvezama gradova i općina sukladno Uredbi Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom s naglaskom na ulogu komunalnih redara. Na seminaru je sudjelovalo 30-ak predstavnika gradova i općina, komunalnih tvrtki i komunalnih redara koji su upoznati s ciljevima i odredbama Uredbe koja podrazumijeva uspostavu javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Sukladno navedenom, gradovi i općine dužni su planirati izgradnju/nadogradnju postojećih sustava na financijski održiv način, poštujući specifičnosti svojih lokalnih zajednica.

U prvom dijelu seminara univ. spec. dipl. ing Koviljka Aškić prisutnima je održala dva predavanja. U prvom predavanja naglasak je stavljen na izradu obvezatne dokumentacije za JLS-ove sukladno Uredbi Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom. Kako je istaknula Aškić, Uredba propisuje sadržaj odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada koje su jedinice lokalne uprave dužne donijeti do 31. siječnja 2018. godine. Do istog roka propisana je i obaveza usklađivanja odluke o komunalnom redu gradova i općina u dijelu gospodarenja miješanim komunalnim otpadom. Uz ove dokumente, općine i gradovi u suradnji sa svojim nadležnim komunalnim tvrtkama imaju obavezu donošenja i novih cjenika za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada te sukladno tome izjava i obavijesti za korisnike javne usluge, odnosno građane. Kako je istaknuto tijekom seminara, ove obaveze propisane zakonskim i podzakonskim aktima ujedno su i prilika kojom se cjelovito uređuje sustav prikupljanja komunalnog otpada JLS-ova prema načelima zaštite okoliša – načelo blizine i načelo onečišćivač plaća. Budući da upravo u provedbi odluka o komunalnom redu gradova i općina veliku ulogu imaju komunalni redari, Aškić je prisutne upoznala s njihovima pravima i obvezama na terenu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom RH.

Svi najvažniji dokumenti o održivom gospodarenju otpadom Republike Hrvatske poseban naglasak stavljaju na poštivanje principa definiranih hijerahijom u gospodarenju otpadom. Stoga je drugi dio ovog seminara bio posvećen upravo toj temi. Sukladno hijerahiji u gospodarenju otpadom, na prvom mjestu treba biti informiranje i edukacija građana/ki o načinima smanjenja nastanka i ponovne uporabe korisnih vrsta otpada. Naime, Republika Hrvatska, pa tako i Istarska županija ima pred sobom zadatak dostizanja ciljeva za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, no jedan od ciljeva u Planu gospodarenja otpadom RH je i smanjenje količine otpada u nastanku za 5 posto u odnosu na baznu 2015. godinu. Sukladno navedenom, oec. Marijan Galović predstavio je polaznicima seminara novootvoreni sortirni centar Humana nova Istra s ciljem informiranja o konkretnim koracima te načinima suradnje s komunalnim poduzećima, ali i planiranim akcijama prikupljanja starog tekstila i tekstilne odjeće i obuće u Istarskoj županiji. U prezentaciji je predstavljen proces prikupljanja, sortiranja i plasmana rabljenog tekstila i tekstilne odjeće i obuće u Centru, što direktno pridonosi ostvarenju ciljeva smanjenja količina otpada u nastanku, odnosno sastavni je dio prve stepenice u gospodarenju otpadom – a to je prevencija. Prvi sortirni centar u Istri, kojemu je osnovni cilj razvijanje socijalnog poduzetništva u Istri i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i drugih marginaliziranih osoba, otvorila je Socijalna zadruga Humana nova Istra, koju je protekle godine osnovalo sedam pravnih i fizičkih osoba iz Istarske županije, među kojima je i Zelena Istra.

O prevenciji nastanka otpada putem informiranja i edukacije građana govorila je i predstavnica Zelene Istre Irena Burba koja je prisutnima predstavila primjere dobre prakse u aktivnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe. Burba je u svojoj prezentaciji predstavila ovogodišnje obilježavanje Europskog tjedna smanjenja nastanka otpada u Istarskoj županiji. Kako je istaknula, međunarodni, odnosno Europski tjedan smanjenja otpada, održava se svake godine od 18. do 26. studenog diljem Europe, dok je ove godine osmišljeno i provedeno više od 13.500 europskih događanja na temu smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe. Zelena Istra je u suradnji s Istarskom županijom, Komunalnim poduzećem 6. maj d.o.o., Gradom Umagom, komunalnom tvrtkom MED EKO