UPRAVA DRUŠTVA

Poslove društva vodi Uprava društva koja se sastoji od dva člana, predsjednika Uprave i člana Uprave. Uprava vodi poslove društva u skladu s društvenim ugovorom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine i nadzornog odbora, a na vlastitu odgovornost. Uprava društva odgovara za svakodnevno poslovanje društva, za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu financijskih izvješća te ista bez odgađanja dostavlja Skupštini društva.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sastoji se od pet članova od kojih je jedan predstavnik zaposlenih u službama društva.Nadzorni odbor zastupa društvo prema članovima uprave, nadzire vođenje poslova društva, donosi godišnji program rada, poslovanja i razvoja, donosi opće akte društva, odlučuje o prodajnim cijenama komunalnih i drugih usluga kao i da odlučuje o organizaciji društva i slično.

Nadzorni odbor čine slijedeći članovi:

Rino Duniš,
Predsjednik nadzornog odbora

Goran Slavujević
Zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Josip Titonel
Član nadzornog odbora

Aleksandar Mandić
Član nadzornog odbora

Nadio Krt
Član nadzornog odbora

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština Društva čine svi gradonačelnici i načelnici, gradova i općina sa područja Bujštine. Ona odlučje o financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, srednjoročnim planovima razvoja, ulaganjima u druga društva i proširivanju djelatnosti društva, zaduživanju društva za kredite i druga sredstva, imenovanju i opozivu članova uprave, izboru i opozivu članova nadzornog odbora, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva, izmjeni društvenog ugovora i slično.

Članove skupštine društva čine:

GRAD UMAG – UMAGO
Vili Bassanesse
Predsjednik skupštine društva

GRAD NOVIGRAD – CITTANOVA
Anteo Milos
Član skupštine društva

GRAD BUJE – BUIE
Fabrizio Vižintin
Član skupštine društva

OPĆINA BRTONIGLA – VERTENEGLIO
Paolo Klarić
Član skupštine društva

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA
Claudio Stocovaz
Član skupštine društva

OPĆINA OPRTALJ – PORTOLE
Aleksandar Krt
Član skupštine društva